Eşit Katılım ve Eşit Temsil İstiyoruz!

Siyasi partilere soruyoruz

Yerel seçimlere giderken eşit, demokratik ve katılımcı siyasetin gerçekleştirilmesi için;

Aday listelerinizde eşit temsili ve eşit katılımı güvence altına aldınız mı?
Adaylarınız toplumsal cinsiyet eşitliğini, kadın haklarını savunuyor mu?
Adaylarınız arasında kadınlara yönelik şiddete, tacize göz yuman var mı?
Siyasi partilerin seçimlerdeki tutumu ve listeleri, sözümüzü, oyumuzu ve nihayetinde yaşadığımız bölgelerin yönetimini belirleyecek!

Anayasa’nın 67. Maddesindeki temsilde adalet güvencesini uygulayın ve kadınlar için fiili eşitliği sağlayın: Eşit temsil ve eşit katılım Anayasal güvencemizdir!

Siyasal partiler, eşit katılımı sağlamak için aday listelerinde % 50 / % 50 kadın-erkek eşit temsilini tüm seçim süreci boyunca güvence altına alın!

Yerel seçim takvimi kapsamında, siyasi partilerin il ve ilçe teşkilatlarının her kademesinde kadınların eşit katılımını sağlayın!

Siyasi Partiler Kanunu ile Seçim Kanunları’ndaki eşit temsil ve eşit katılıma dair hükümleri uygulayın!

Siyasal hayatta eşit katılım ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için bütün kurumsal mekanizmaları hayata geçirmek, siyasal partilerin sorumluluğundadır.

Yerel siyasete katılım için toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlayacak adaylık süreçleri geliştirin!

Siyasi Partiler Kanunu ile Seçim Kanunları’nın ilgili hükümlerini uygulayın, üye sayılarının belirlenmesinde eşitlik ilkesini esas alın!

Kurulların teşekkülü dahil olmak üzere yerel siyasetin tüm birimlerinde eşit katılım ilkesini hayata geçirecek mekanizmaları oluşturun!

1 Ocak 2024 tarihi itibariyle yerel seçim takvimi başladı! Önümüzdeki günlerde siyasi parti teşkilatlarında ve adaylık süreçlerinde kadına yönelik şiddetin hiçbir türüne geçit vermeyin!

Siyasi partiler, seçim propagandanızda cinsiyetçi dili ve kadınlara yönelik siyasal şiddeti önleyecek tedbirleri hemen şimdi alın!

Siyasi partiler, kadınlara yönelik her türlü şiddeti önlemek ve bu amaçla şiddet önleme birimleri, şikâyet mekanizmaları ve itiraz mercileri kurmakla yükümlüdür!

Yerel seçim ve propaganda döneminde disiplin işlemlerinin yürütülmesi, disiplin suçları ve cezalarının tespiti için hızlı ve seri işleyen mekanizmaları eşit katılım temelinde kurun!

Kadına yönelik ekonomik şiddet de dahil olmak üzere şiddet ve ayrımcılığa disiplin suçları arasında yer verip derhal önleyici ve koruyucu tedbirler alın!

Kadınların yerel seçimlerde aday olarak varolma mücadelesini sekteye uğratacak her türlü engeli ortadan kaldırın!

Kadınların yerel siyasette var olabilmesi için gerekli güvenli propaganda ortamını sağlayın!

Kadınların yerel siyasete aktif birer yurttaş, seçmen ve aday olarak güvenle katılabilmeleri için gerekli tüm ekonomik ve sosyal önlemleri alın!

Yerelden sahaya, alandan medyaya kadar propaganda araçlarında kadınlara yer verin!

Devlet, kadınlara yönelik siyasal şiddetle her alanda mücadele etmek ve siyasal şiddeti önlemek zorundadır!

Devlet, seçim güvenliğini sağlamakla yükümlüdür!

Kadınlar için seçim güvenliğine özgü gerekli ek tedbirlerinizi alın!

Ekonomik, siyasal ve sosyal eşitsizlikleri ortadan kaldırma vaadi, eşit katılım ve eşit temsili gerektirir!

Siyasi partilerin, tüzel kişi ve kurumların tüzük ve yönetmelikleri, eşit katılımı güvence altına alacak şekilde hayata geçirilsin!

Kadınların siyasal hayata katılımının önündeki siyasi parti içi her türlü engeli ortadan kaldıracak yolları seçim programında ortaya koyun!

Devlet siyasal hayata eşit katılımın gereklerini yerine getirebilmek için seçim harcamalarında kullanılmak üzere tüm siyasi partilere ve tüm adaylara toplumsal cinsiyet eşitliği göz önüne alınarak mali yardımda bulunmakla yükümlüdür.

Devlet, kadınların genel bütçede hakkı olan payı ayırmalı ve bunu kadınların siyasal hayata eşit katılımı ve temsili için kullanmalıdır!

Devlet, kadın adaylar için ekonomik şiddet boyutuna varan adaylık süreçlerini sosyal devlet ilkesine uygun şekilde hayata geçirmek zorundadır!

Sorunların muhatabı olan kadınlar, çözümün de muhatabıdır.

Kadınların sadece oyuna değil, adaylığına da talip olun!

Kadınların oylarına talipseniz, sözlerini duymak zorundasınız!

Eşit katılımın sağlanmasına dair önlemleri hemen şimdi alın!

Devlet, kadına yönelik dijital zorbalık ve şiddeti önlemek zorundadır!

Kadınların, siyaset yapmasını engelleyecek her türlü yerel ve ulusal engelleri ortadan kaldırın!

Anayasa’yı uygulayın ve kadınların oyları kadar, siyasal varlıklarına da talip olun!

Devlet, seçim sürecinde cinsiyetçi ve ayrımcı dili önlemekle yükümlüdür!

Toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı, etik ve kapsayıcı bir dille siyaset yaparak eşit katılımı önce sözlerinizde ve seçim vaatlerinizde güvence altına alın! Biz kadınlar sözlerinizin takipçisi olacağız!

Kadınların, yönetici ve idareci pozisyonlarda olamayacağına dair toplumsal kalıp yargılarla mücadele etmek Devlet’in Anayasa’nın 10. maddesinden kaynaklanan sorumluluğu ve pozitif yükümlülüğüdür!

Toplumsal kalıp yargılarla mücadele edin ve toplumsal cinsiyet eşitliğini, her bir yönetim kademesi için hayata geçirin!

Sadece oylarına talip olduğunuz kadınları değil, oylarınıza talip olan aday kadınları da seçim takviminde dikkate alın!

More Articles for You

“6 Şubat Depremi Sonrasında Afet Bölgesinde Kadınlar – Kadın Koalisyonu Raporu” yayında!

“6 Şubat Depremi Sonrasında Afet Bölgesinde Kadınlar – Kadın Koalisyonu Raporu“, Kadın Koalisyonu’nun 6 Şubat Deprem sonrası bölgede yaşayan kadınlar …

Siyasi Partiler ve Seçim Yasası Taleplerimiz


Türkiye’de kadınların politik hayatta ve demokratik karar alım süreçlerinde katılım ve temsil açısından son derece dezavantajlı bir konumda olduklarını, yeterince …

Kadın Koalisyonu Siyasi Partiler Kanunu Değişiklik Önerileri ve Gerekçesi

Kadın Koalisyonu olarak Siyasal Partiler ve Seçim Kanunu’nda yapılacak değişiklik sürecinde toplumsal cinsiyet eşitliği ilkesinin dışarıda bırakılmasının kabul edilemez olduğunu …

Yerelde Eşitlik İstiyoruz! Daha Azına Razı Değiliz!

Kadın Koalisyonu olarak 2002 yılından bu yana kadınların toplumsal, ekonomik ve siyasal yaşamın her alanına eşit katılımlarının sağlanması için mücadele …

Kadın Örgütlerinin Gözünden Belediyelerde Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin İzlenmesi 2021-2022 raporu

Kadın Örgütlerinin Gözünden Belediyelerde Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin İzlenmesi – Koronavirüs Salgını Sonrası Yerel Seçimler Öncesi Belediyelerin Değerlendirilmesi 2021-2022 raporumuzu yayınladık! 2002 yılından …

KADINLARIN DENEYİMLERİ DIŞLANARAK 
KADINLARIN HAKLARINA DAİR YOL HARİTASI OLUŞTURULAMAZ!

Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi tarafından birlikte finanse edilen ve Türkiye Adalet Akademisi’nin ortak olduğu “Aile Mahkemelerinin Etkinliğinin Artırılması: Aile …