Biz Kimiz?

Kadın Koalisyonu, kadınların toplumsal ve siyasal katılımını artırmak, güce ve şiddete dayalı, ayrımcılıktan beslenen mevcut siyasete karşı eşitlikçi, adaleti hedefleyen bir siyaset pratiğini mümkün kılmak amacıyla biraraya gelen yerel ve ulusal düzeyde örgütlenmiş bağımsız kadın örgütlerinin oluşturduğu bir platformdur/örgütlenmedir.

Kadın Koalisyonunun amacı kadınların toplumsal, ekonomik ve siyasal yaşamın her alanına eşit katılımlarının sağlanması ve dolayısıyla kaynakların dağıtımıyla ilgili karar alma süreçlerinde belirleyiciliklerinin güvence altına alınmasıdır.

Kadın Koalisyonu, bir dönüşüm hareketidir. Mevcut siyaset kültürünü eşitlikçi bir biçimde dönüştürme hedefiyle hareket eder. Bu dönüşümü gerçekleştirirken toplumsal ve siyasal kurumları (aile, piyasa, sivil toplum, siyasal partiler, devlet) sorgular.

Kadın Koalisyonu, yukarıda belirtilen varolma nedeni ve amaçlarıyla bağlantılı olarak kadınların hak ve özgürlüklerinin savunulmasını, adaletin tesis edilmesini, eşit ve etkili katılımın güvence altına alınmasını, barışçıl ve ayrımcılığa karşı bir siyasetin kurulmasını temel mesele olarak görür. Bu çerçevede gerekli savunuculuk araçlarını geliştirmeye; yerel ve ulusal düzeyde kamu politikalarının tümüne, önceki kazanımları da dikkate alarak, müdahil olmayı sağlayacak izleme mekanizmalarının oluşturulmasına ve ortak değerlere sahip olan diğer örgütlerle dayanışmayı, ortak hareket etmeyi ve paylaşmayı sağlayacak ortamların geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapar.

Koalisyonun Temel İlkeleri

 • Barış, özgürlük ve eşitliği savunmak;
 • Her türlü şiddete karşı olmak;
 • Her türlü toplumsal ilişkide baskıcı iktidara ve tahakküme karşı olmak;
 • Her türlü ayrımcılığa karşı olmak;
 • Farklı kimliklere saygılı olmak;
 • İnsan haklarından ve kadının insan haklarından yana taraf olmak;
 • Düşünsel ve örgütsel anlamda tüm siyasi yapılanmalardan bağımsız olmak;

Koalisyonun Çalışma İlkeleri

 • İç ve dış ilişkilerde demokratik olmak;
 • Şiddet içermeyen yöntemlerle çalışmak;
 • Yatay ilişkilenmeyi esas almak ve yapısal hiyerarşiyi reddetmek;
 • Paylaşım ve dayanışmadan yana olmak;
 • İlişkilerde açık, tüm çalışmalarda şeffaf olmak.

Kadın Koalisyonu;

 • Kadınların toplumsal, ekonomik ve siyasal yaşamın her alanına etkili ve eşit katılımının sağlanmasını,
 • Katılımın önündeki yasal, idari ve yargısal engellerin kaldırılmasını,
 • Koalisyonun güçlendirilmesini

hedefler.